wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WIK-PEX 
SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6. REKLAMACJA PRODUKTU
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY,
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Sklep Internetowy www.wiklinowy.sklep.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw
przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż
postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o
Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani
ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów
prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej
niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i
należy je stosować.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.wiklinowy.sklep.pl
prowadzony jest przez firmę WIK-PEX Jolanta Ramocka Grunwaldzka 22 37-420 Rudnik nad Sanem;
wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:
WIK-PEX Jolanta Ramocka
ul. Grunwaldzka 22
37-420 Rudnik nad Sanem
NIP: 7941654476
REGON: 180667902
Adres poczty elektronicznej: kontakt@wiklinowy.sklep.pl
Numer telefonu: 665-388-293
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do
przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu,
który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją
postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w
celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na
stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba,
której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo
do ich aktualizacji i poprawiania.
1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym
umożliwiający utworzenie Konta.
1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz
dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności
poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy
Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a
w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba
fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo
(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.
1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i
hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym
Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o
złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna
świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która
umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od
Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o
Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem
Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem
internetowym: www.wiklinowy.sklep.pl
1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA –  WIK-PEX wpisana do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej
przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania
działalności i adres do doręczeń: WIK-PEX Jolanta Ramocka ul. Grunwaldzka 22 37-420
Rudnik nad Sanem; adres poczty elektronicznej: kontakt@wiklinowy.sklep.pl ; numer
telefonu: 665-388-293
1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta
między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez
Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także
osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna;
albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
1.4.16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze
Sprzedawcą
.
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto,
Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych
kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola
„Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link
potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W
Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych
Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta
(rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wiklinowy.sklep.pl ; też
pisemnie na adres podany w punkcie 1.1
2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z
momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w
Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie
dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na
stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź
zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych
danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami
dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest
podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres
(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej,
numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość
Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów
niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma
charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego
pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego
pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech
kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej
na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane
kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”.
2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas
nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny,
wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania
do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kontakt@wiklinowy.sklep.pl ; lub też pisemnie na adres podany w punkcie 1.1
2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z
dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa:
Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera
w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i
wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w
przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.3. Tryb postępowania reklamacyjnego:
2.3.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę
oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem
procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca
może składać na przykład:
2.3.2. pisemnie na adres podany w punkcie 1.1
2.3.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kontakt@wiklinowy.sklep.pl ;
2.3.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i
okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia
nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego
reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi
podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność
reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie
Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych
polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego
przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport,
dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości
tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu
Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez
Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą
Formularza Zamówień
3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2
Regulaminu.
3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i
jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu
Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa
Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy
Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu
Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2.
Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy
Sprzedaży:
4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
4.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
4.2. Termin płatności:
4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności, płatności przelewem, płatności
elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe)
są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Wysyłka i
płatności” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez
Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
5.3.1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
5.3.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 21 Dni Roboczych, chyba że w opisie
danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku
Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin,
który jednak nie może przekroczyć 21 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy
Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta
rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży.
5.5 Kupujący automatycznie udziela sprzedającemu jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie umowy z Pocztą Polską lub firmą kurierską, tym samym udziela jednorazowego pełnomocnictwa na nadanie przesyłki przez sprzedającego w imieniu i na koszt kupującego. Ewentualne nadwyżki środków pieniężnych  pozostałe po pokryciu rzeczywistych kosztów przesyłki zapłaconych podmiotowi świadczącemu usługę doręczania towarów, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Środki te pokrywają koszty pakowania i zabezpieczenia towaru.
6. REKLAMACJA PRODUKTU
6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany
Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
6.3.1. pisemnie na adres podany w punkcie 1.1
6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kontakt@wiklinowy.sklep.pl ;
6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2)
żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub
oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych
kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji
przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie
wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w
powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt
Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na na adres podany w punkcie 1.1.
Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub
sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie
utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym
Produkt się znajduje. Formularz reklamacyjny można pobrać w zakładce reklamacje i zwroty.
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego
konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów
Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
7.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
7.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego
z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów
konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r.
w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów
konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
7.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.
2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad
i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
7.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email
porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod
bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni
kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z
wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może
zostać złożone na przykład:
8.1.1. pisemnie na na adres podany w punkcie 1.1
8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kontakt@wiklinowy.sklep.pl ;
8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku do Regulaminu.
Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do
przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie
przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w
przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,
partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo
(2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w
posiadanie pierwszego z Produktów;
8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za
niezawartą.
8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy,
zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy
Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta
sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie
Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie
zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem
płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub
dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub
przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca
zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie
Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres:
WIK-PEX Jolanta Ramocka ul. Grunwaldzka 22 37-420 Rudnik nad Sanem ;
8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które
obowiązany jest ponieść konsument:
8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób
dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie
konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument,
który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek
zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się
proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w
umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą
obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do umów
:
8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której
cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
(3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji konsumenta
lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest
Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie
można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są
Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe,
których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie
może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad
którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca
do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca
świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza
Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo
odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub
Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism,
z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o
świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę
o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie
Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem
niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i
nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do
Sprzedawcy.
9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć
dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo
części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia
Umowy Sprzedaży.
9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta
nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi
odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do
przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie
będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy
przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub
uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do
ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu
rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może
wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i
bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie
będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w
ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości
zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do
kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w
stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody
przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
9.9.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą
niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Sprzedawcy/Usługodawcy.
10. Postanowienia końcowe
10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2. Zmiana Regulaminu:
10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie,
w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze
ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże
Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu
cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie
wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W
wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych
opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo
odstąpienia od umowy.
10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym
charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden
sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed
dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą
miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub
wykonane Umowy Sprzedaży.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144,
poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami
będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r.
(Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr
141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami
będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
(Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
11.Przykładowy formularz zwrotu towaru
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl