wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Portalu znajdującego się na stronie internetowej https://www.wiklinowy.sklep.pl
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy dokument określa zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Użytkownikach, w tym ich danych osobowych. Polityka Prywatności Portalu na stronie https://www.wiklinowy.sklep.pl („Polityka Prywatności”) określa stanowisko w sprawie zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Portalu. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane dla celów handlowych, marketingowych, dopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań w celu realizacji umowy o świadczenie usług pomiędzy WIK-PEX Jolanta Ramocka, a Użytkownikiem.
2. WIK-PEX Jolanta Ramocka dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług.
3. WIK-PEX Jolanta Ramocka posługuje się przy tym środkami i rozwiązaniami technicznymi służącymi zapobieganiu ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę prywatności Użytkowników.
4. Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez firmę WIK-PEX Jolanta Ramocka jako ich Administratora zgłaszany jest do RODO i jest dostosowany do przepisów RODO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 INFORMACJE OSOBISTE GROMADZONE I WYKORZYSTYWANE PRZEZ PLATFORMĘ DOSTĘPNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ https://www.wiklinowy.sklep.pl Użytkownicy korzystający z Portalu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez WIK-PEX Jolanta Ramocka wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). 2 Wszystkie dane Użytkowników gromadzone w ramach Platformy/Portalu są przechowywane na serwerach firmy WIK-PEX Jolanta Ramocka.
1. W odniesieniu do Użytkowników Portalu gromadzone są dane Użytkowników tj.: Imię i nazwisko; adres dostawy; e-mail; numer telefonu; W przypadku firm dodatkowo: nazwa firmy, NIP, 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES 1. Portal zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania z Portalu i zawierają przede wszystkim nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer i czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. WIK-PEX Jolanta Ramocka jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. WIK-PEX Jolanta Ramocka wykorzystuje pliki cookies w celu:
 dopasowania zawartości Portalu do indywidualnych preferencji Użytkownika; pliki cookies przede wszystkim rozpoznają urządzenie Użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników; analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Portalu do panujących trendów.
 usprawnienia logowania do Portalu;
 utrzymania logowania Użytkownika w ramach Platformy Portalu.
5. Portal stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Portalu. 
8. Pliki cookies, z których korzysta Portal (zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika) mogą być udostępnione partnerom Portalu oraz współpracującym z nim reklamodawcom.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w menu poszczególnych przeglądarek lub na stronach internetowych ich producentów.

ZASADY DOTYCZĄCE OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest WIK-PEX Jolanta Ramocka, przetwarza dane Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
1. WIK-PEX Jolanta Ramocka uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Użytkownika niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez WIK-PEX Jolanta Ramocka są oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług.
2. Dane przechowywane w systemach i bazach danych używanych przez WIK-PEX Jolanta Ramocka są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Każdy z Użytkowników ma prawo wglądu, weryfikacji, modyfikacji, aktualizacji oraz usunięcia danych . Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozwiązania umowy przez Użytkownika, cofnięcia zgody przez Użytkownika, usunięcia konta przez Użytkownika
5. WIK-PEX Jolanta Ramocka ma prawo udostępnić zgromadzone dane osobowe na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. WIK-PEX Jolanta Ramocka nie udostępnia danych Użytkownika podmiotom do tego nieuprawnionym.
6. Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do tych danych i ich przetwarzania są pracownicy lub współpracownicy odpowiednio przeszkoleni przez WIK-PEX Jolanta Ramocka.
7. WIK-PEX Jolanta Ramocka nie zawarła umowę o powierzeniu danych osobowych z podmiotem zewnętrznym.

INFORMACJE KOŃCOWE
 Na zmiany w polityce ochrony prywatności Portalu mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie https://www.wiklinowy.sklep.pl lub za pośrednictwem adresu email kontakt@wiklinowy.sklep.pl W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl